Chính phủ đề ra mục tiêu tốc độ tăng GDP năm 2021 của Việt Nam đạt 6,5%

Dulichgiaitri - Chính phủ đề ra mục tiêu tốc độ tăng GDP năm 2021 của Việt Nam đạt 6,5%. Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Chính phủ xác định 08 trọng tâm chỉ đạo điều hành, với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 188 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. 

Sáng 04/1, ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện KT-XH năm 2021 và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại buổi họp.Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại buổi họp. (Ảnh: VGP)

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Trong các ngày từ 28 và 29/12/2020, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả năm 2020 và 05 năm giai đoạn 2016-2020; thống nhất cao đối với 02 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Đến nay, dự thảo 02 Nghị quyết đã được hoàn thiện, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị. Ngày 01/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt Chính phủ ký ban hành 02 dự thảo Nghị quyết quan trọng này.

Thông tin về Nghị quyết 01, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Nghị quyết tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Cụ thể, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định thông điệp của năm 2021 là:

Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số trong khu vực và thế giới.

Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, với niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển về tầm nhìn đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Năm 2021 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020 như phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương. Để thực hiện được những yêu cầu trên, phương châm hành động của năm 2021 được xác định là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Cùng với việc thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 124/2020/QH14, để tạo nền tảng cho tăng tốc phát triển ngay từ năm đầu của giai đoạn 2021-2025, hướng tới phát triển nhanh và bền vững theo đúng Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; trên cơ sở nhận định, đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế và với quyết tâm cao, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2021 là khoảng 6,5% (cao hơn mức khoảng 6% Quốc hội giao). Đồng thời, Chính phủ đề ra 96 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện Nghị quyết của các bộ, ngành, địa phương.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Chính phủ xác định 08 trọng tâm chỉ đạo điều hành, với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 188 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.

THẢO HƯƠNG