Hợp tác phát triển du lịch TP.Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL

Hợp tác phát triển du lịch TP.Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL là cơ sở để đẩy mạnh hợp tác giữa các tỉnh thành trong vùng và cả nước, tăng cường thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch gắn với bảo tồn của từng địa phương; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới…

Trong 2 ngày 3-4/7/2020 tại Tp. Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Tp. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2020. Hội nghị nhằm tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ giữa các địa phương trong việc phát huy thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương vào việc xây dựng sản phẩm và thương hiệu du lịch vùng. Qua đó tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành Du lịch các địa phương trong liên kết cũng như sức hấp dẫn của du lịch vùng với các quốc gia trong khu vực.